TIIVISTELMÄ:

Kansalaisopiston koskeva tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on sisällytetty osaksi Pöytyän kunnan sivistyslautakunnan hyväksymää koko tehtäväaluetta käsittävää suunnitelmaa. Siinä todetaan mm. seuraavaa:

Sivistyksellisen yhdenvertaisuuden edistäminen muodostaa jatkumon varhaiskasvatuspalveluista ylimpään opetukseen ja muuhun itsensä kehittämiseen sekä tieteen ja taiteen vapauden turvaamiseen. Sivistystoimen yksiköiden yhteistyö sivistyksellisen yhdenvertaisuuden edistämisessä on lähtökohtana – yksilön näkökulmasta kyseessä on yhdenvertaisen kasvu-, oppimis- ja muun itsensä kehittämisen polun turvaaminen.

Pöytyän kunnan sivistystoimen tehtäväalueisiin kuuluvat varhaiskasvatus, perusopetus, lukiokoulutus, vapaa sivistystyö sekä kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut. Hallinnon toiminnassa keskeisiksi muodostuvat tehtäväalueiden yhdenvertaisuus sekä työskentely yhdenvertaisten toimintaedellytysten luomiseksi.
Sivistystoimen hallinnossa yksilöiden sivistyksellistä yhdenvertaisuutta edistetään edellä mainitun lisäksi toiminnan arviointiin, suunnitteluun ja kehittämiseen panostamalla. Yhteisten puitteiden luomisen nähdään tukevan mahdollisuuksia sivistyksellisen yhdenvertaisuuden edistämiselle jokaisen yksilölliset lähtökohdat ja sivistystoimen yksiköiden yksikkökohtainen toiminta huomioiden. Yhdenvertaisuus ymmärretään moniulotteisena kokonaisuutena, ja sitä edistetään kaikessa sivistystoimen toiminnassa.

Auranlaakson kansalaisopisto on Pöytyän kunnan omistama ja ylläpitämä oppilaitos, joka järjestää opetusta neljässä kunnassa. Oppilaitoksen toiminta perustuu lakiin vapaasta sivistystyöstä. Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. Opisto järjestää vuosittain noin 350 kurssia jakautuen 35 opetuspisteeseen. Vuosittain kansalaisopiston kursseilla on noin 4500 eri osallistujaa, joista naisia noin 80 ja miehiä 20 %.

Auranlaakson kansalaisopiston arvoihin kuuluvat saavutettavuus ja tasa-arvoisuus, jolla viitataan siihen, että opetusjärjestelyt pyritään toteuttamaan niin, että kaikilla kuntalaisilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet päästä ja osallistua koulutuksiin. Opetuspalvelujen tarjoamisessa ja opetuksen toteutuksessa huomioidaan erilaiset käyttäjäryhmät. Toistaiseksi kansalaisopistossa on ollut varsin vähän vieraskielisiä opiskelijoita, mutta tarvittaessa esimerkiksi toimistopalvelua pystytään antamaan myös englannin kielellä. Monien kurssien opettajat ovat samoin englannin kielen taitoisia pystyen tarvittaessa opastamaan opiskelijoita tällä kielellä. Opistossa opetusta annetaan myös erityisryhmille, kuten korkean iän seniorit, maahanmuuttajat ja kehitysvammaiset. Kurssimaksut on pystytty pitämään edullisina, mikä osaltaan helpottaa opintoihin osallistumista. Lisäksi vuosittain on tarjolla ollut Opetushallituksen myöntämiä opintoseteleitä, joilla on voitu tukea eritysryhmiin kuuluvien opintoihin osallistumista.

Kursseille hakeutumisessa kaikki ovat tasa-arvoisessa asemassa, sillä kurssi-ilmoittautumisten alkamispäivistä tiedotetaan hyvissä ajoin ennakolta julkisesti. Ilmoittautumisia ei oteta vastaan ennen määräpäivää tai ilmoittautumisjonon ulkopuolelta. Opiskelupaikan saaminen perustuu ilmoittautumisjärjestykseen.
Opetusta järjestetään eri alueilla asuville kuntalaisille lähipalveluna mahdollisuuksien mukaan. Oppilaitoksen toiminta-alueen ollessa laaja on opisto viime vuosina ryhtynyt järjestämään useimmissa aineryhmissä saavutettavuuden parantamiseksi myös verkko-opetusta. Keskeisimmissä opetuspaikoissa, kuten opistotalossa ja suuremmilla kouluilla toimittaessa myös kurssitiloihin pääsyn esteettömyys on voitu huomioida. Jossain määrin opetusta joudutaan edelleen antamaan huoneistoissa, joihin liikuntarajoitteisten on vaikea päästä. Viimeisten vuosien aikana opiston toimitilojen suhteen on tapahtunut myönteistä kehitystä.

Kansalaisopiston opetusta pyritään kehittämään niin sisällöllisesti kuin toteutuksellisestikin yhä paremmin opiston toimialueen asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. Erityisryhmien koulutustarjontaa on viime vuosina kasvatettu. Verkko-opetuksen lisäksi yhteistyöllä seutukunnan muiden opistojen kanssa pystytään tarjoamaan myös koulutuksia, joiden toteuttamiseen opiston väestöpohja yksistään ei riitä.

Auranlaakson kansalaisopistolla ovat informatiiviset ja selkeät kotisivut, joiden kautta tiedotetaan muun muassa tarjolla olevista kursseista ja muista ajankohtaisista asioista. Uusien sivujen käyttöönoton jälkeen myös asiakkaiden palautteenanto kursseista ja muista opistoa koskevista asioista on aiempaa helpompaa. Kotisivuilta löytyvät sähköiset lomakkeet niin kurssipalautetta kuin yleisempääkin viestinantoa varten. Oppilaitos kerää jatkuvasti kurssitoiveita suurelta yleisöltä ja sidosryhmiltään pyrkien huomioimaan opetuksen järjestämisessä myös tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökohdat. Tiedotusta tehdään lisäksi Facebookin kautta.