sisältöön »
en
Suurenna fonttikokoa
Sivukartta
Avaa haku
fiiliskuva
 
 

Kotouttaminen

Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) astui voimaan 1.9.2011. Lain 32 §:n mukaan kunnan on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kunnanvaltuustossa ja jota tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Ohjelma otetaan huomioon kuntalain 110 §:n mukaista talousarviota ja –suunnitelmaa laadittaessa.

Laki ottaa huomioon kaikki Suomeen muuttavat henkilöt riippumatta siitä, mistä syystä he Suomeen muuttavat. Tavoitteena on myös edistää kotoutumisen kaksisuuntaisuutta; kotoutumisen onnistumisen edellytyksenä on onnistunut maahanmuuttajien ja kantaväestön välinen vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Samalla halutaan lisätä maahanmuuttajien osallisuutta.

Lain tavoitteena on, että kotouttamistoimenpiteet olisivat entistä vaikuttavampia ja että toimenpiteiden seurantaa parannetaan. Erityisesti halutaan kehittää alkuvaiheen ohjausta. Juuri maahan tulleiden on tärkeää saada tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, oikeuksista ja velvollisuuksista sekä neuvontaa niin kielikoulutus- kuin työnhakuaikeissa. Haavoittuviin ryhmiin, kuten vammaiset, vanhukset ja vaikeassa tilanteessa elävät naiset ja lapset, kuuluvien syrjäytymistä ehkäistään. Lisäksi pakolaisten hallittua kuntiin sijoittamista halutaan vahvistaa.

Kotouttamisohjelma laaditaan yhteistyössä työ- ja elinkeinopalvelujen (TE-palvelut), muiden viranomaisten, yhteistyötahojen ja kansaneläkelaitoksen (=Kela) kanssa. Kotouttamisohjelma on kunnassa toteutettavan pakolais- ja maahanmuuttopolitiikan kannalta keskeinen ohjelma-asiakirja. Ohjelma sisältää suunnitelman tavoitteista, toimenpiteistä, voimavaroista sekä yhteistyöstä maahanmuuttajien kotouttamisessa. Kotouttamisohjelma sisältää myös ne konkreettiset toimenpiteet siitä, miten hyviä etnisiä suhteita kunnan alueella edistetään ja seurataan.

Kotouttamisohjelma on osa kunnan laajempaa kuntastrategiaa. Kuntastrategiassa määritellään kunnan kehittämislinjaukset ja tavoitteet. Kuntastrategian arvioinnin yhteydessä olisi hyvä tarkistaa myös kotouttamisohjelma.

Kotouttamiohjelmaan tehtiin päivityksiä (Kvalt 19.6.2023 § 22) huomioiden sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyminen hyvinvointialueen järjestämisvastuulle. Ohjelmaan on myös päiviteytty maahanmuuttajille suunnattujen palveluiden kehittämisideoita, joita pyritään toteuttamaan ohjelmakaudella mahdollisuuksien mukaan.

Pöytyän kunnan kotouttamisohjelma vuosille 2021-2025, päivitetty 19.6.2023

 

 

 
x