Koronavirustilanne kehittyi uhkaavaksi viimeistäänkin maaliskuussa 2020. Pöytyän johtoryhmä linjasi kokouksessaan 13.3., että Auranlaakson kansalaisopiston opetus ja muu toiminta keskeytetään toukokuun loppuun saakka.

Jo samana päivänä kansalaisopiston rehtori ryhtyikin tiedottamaan tilanteesta opiston sidosryhmiin kuuluvia. Opistosihteeri tiedotti opettajakuntaan myös sähköpostikirjeitse. Asiasta  jaettiin informaatiota lisäksi mm. opiston www-kotisivuilla ja Facebookissa. Opetus kaikkien kurssien osalta päättyi 15.3.2020.

Koronatilanteen kehittymistä sekä siihen liittyvää valtakunnallista ja paikallista ohjeistusta on toimialueellamme seurattu aktiivisesti koko vuoden, ja sivistysjohtajan johdolla on huolehdittu tehtäväalueemme eri yksiköiden toimintaa koskevista tilanteen vaatimista linjauksista.

Vallitsevan koronatilanteen takia syyskautta 2020  aloitettiin verrattain poik­keuk­sel­li­sis­sa merkeissä. Opinto-ohjelmaan merkittyjä ryhmäkokoja alennettiin riittävien tur­va­vä­lien aikaan saamiseksi. Erityisesti suurten liikuntaryhmien osal­lis­tu­ja­mak­si­mien pudottaminen tuli näkymään alentavasti myös työkauden ko­ko­nais­osal­lis­tu­ja­mää­ris­sä. Asiakkaat muutenkin ilmoittautuivat kursseille jossain mää­rin normaalivuosia varovaisemmin. Tämä ilmiö on ollut selvästi näh­tä­vis­sä muissakin maakuntamme kansalais- ja työväenopistoissa. Kunnan pääräyksellä syksyn opetus kaikissa muissa kuin lapsiryhmissä joudutiiin päättämään 30.11.20.

Kansalaisopisto teki huhtikuun puolivälissä tun­ti­opet­ta­jil­len­sa kyselyn, jolla selvitti näiden valmiuksia käynnistää tar­vit­taes­sa syksyn opetuksensa etäopetuksena, ja työkaudelle 2020–2021 oh­jel­maan lisättiin useampia verkkokursseja. Sitten lokakuussa opisto järjesti opettajakunnalle pienimuotoista kou­lu­tus­ta opetusvideoiden tekemisestä ja verkkovälitteisestä ope­tuk­ses­ta. Siihen voivat osallistua kaikki aiheesta kiinnostuneet tunti- ja pää­toi­mi­set opettajat. Joulukuussa oli kaksikin Microsoft Teams -välitteistä opettajainkokousta, joissa esiteltiin Teamsin ja Skypen käyttöä opetuksessa sekä Youtuben hyödyntämistä oppituntien striimauksissa. Opettajakunta on onkin joulukuussa ryhtynyt valmisteleviin konkreettisisin toimenpiteisiin mahdollisen etäopetukseen siirtymisen varalta.

Kaikista hankaluuksista huolimatta syyskausi 2020:kin saatiin vietyä kunnialla läpi. Auranlaakson kansalaisopiston puolesta kiitän lämpimästi opiskelijoita opiskelijoita, opistossa työtä tekeviä, johtokuntaa,  kuntia sekä yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta 2020! Olkoon vuosi 2021 meille kaikille entistäkin menestyksekkäämpi!

Pöytyällä 23.12.20

Ilkka Virta, rehtori Auranlaakson kansalaisopisto