Opiston toiminta ja arvot

Lähtökohdan Auranlaakson kansalaisopiston toiminnalle antaa laki vapaasta sivistystyöstä (632/1998), jossa säädetään mm. seuraavaa:

Vapaan sivistystyön tarkoituksena on elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta.

Toiminnassamme noudatamme paitsi voimassa olevia lakeja ja asetuksia myös ylläpitäjäkuntamme säännöksiä, ohjeistuksia ja strategisia linjauksia.

Auranlaakson kansalaisopisto kuuluu Pöytyän sivistystoimeen.

Opiston toiminta-ajatus

Olemme tärkeä seudullinen sivistyksen, osaamisen ja hyvinvoinnin tuottaja, kuntalaisten aktivoija ja syrjäytymisen ehkäisijä.

Auranlaakson kansalaisopisto tarjoaa eri-ikäisille oppijoille innostavan ilmapiirin kehittyä yksilöinä omien vahvuuksiensa ja tavoitteidensa pohjalta. Oppilaitos vastaa monialaisesti ja asiakaslähtöisesti vapaan sivistystyön opetuksen tarpeisiin ja on kaikille avoin.

Opiston arvot

 1. VUOROVAIKUTTEISUUS JA YHTEISÖLLISYYS
  • synnytetään ja ylläpidetään positiivista yhdessä tekemisen ja yhteenkuuluvuuden kulttuuria
  • opisto toimii verkostoituneesti
 2. ”AJASSA ELÄMINEN”
  • opisto seuraa aikaansa ja pyrkii ennakoimaan tulevaisuuden kehittymistarpeita niin tukipalvelujen kuin opetuksenkin osalta
  • menestyminen muuttuvassa ympäristössä edellyttää uutta ajattelua, uuden kokeilua ja tarvittaessa rohkeutta luopua vanhoista toimintatavoista
  • koulutustarjontaa, pedagogiikkaa ja opetusympäristöjä kehitetään ajan vaatimusten mukaan.
 3. SAAVUTETTAVUUS JA TASA-ARVOISUUS
  • opetusjärjestelyt pyritään toteuttamaan niin, että kaikilla seutukuntalaisilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet päästä ja osallistua koulutuksiin
 4. OPISKELIJALÄHTÖISYYS
  • opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa lähtökohtana on opiskelijoiden hyvinvointi, viihtyvyys sekä heidän ajankohtaiset oppimis- ja sivistystarpeensa
  • tuotetaan positiivisia kokemuksia oppimisesta ja opiskelusta
  • tuetetaan opiskelijoiden elämänhallintaa
  • opetuksessa ja oppimisen työtavoissa huomioidaan oppimisen yksilöllisyys